LGD "Zielone Sioo"
Start

PostHeaderIcon

Na posiedzeniu Rady w dniu 8 listopada br. czonkowie organu decyzyjnego LGD ?ZIELONE SIOO? przeprowadzili ocen wnioskw zoonych do Biura LGD w zwizku z ogoszonym przez Zarzd LGD naborem w ramach dziaania 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? z udziaem rodkw Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarw Wiejskich. Termin naboru trwa od dnia 12 padziernika 2010 r. do dnia 29 padziernika 2010 r.

Limit rodkw na dofinansowanie, o ktre ubiegali si beneficjenci wynosi 2 176 950 z.

Podczas posiedzenia organ decyzyjny dokona oceny 8 zoonych wnioskw. Wszystkie wpyny w terminie, byy zgodne z LSR ?ZIELONE SIOO? oraz speniay lokalne kryteria wyboru. czna kwota dofinansowania, o ktr ubiegali si beneficjenci miecia si w limicie rodkw przeznaczonych na ww. nabr.

W wyniku oceny wnioskw dokonanej przez Rad LGD, sporzdzona lista rankingowa przedstawia si nastpujco - pobierz

 

PostHeaderIcon

Uprzejmie zawiadamiam, e w dniu 8 listopada 2010 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbdzie si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Przedmiotem posiedzenia bdzie wybr wnioskw zoonych do Biura LGD w ramach ogoszonego naboru ? dziaanie 4.13 ?Wdraanie Lokalnych Strategii Rozwoju? Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?,
Zgodnie z 8 ust. 2 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO? czonkowie Rady przed terminem posiedzenia powinni mie moliwo zapoznania si ze wszystkimi dokumentami i materiaami zwizanymi z posiedzeniem (w tym wnioskami o przyznanie pomocy, ktre wpyny w trakcie ogoszonego konkursu).
Wobec powyszego ww. dokumenty i materiay dostpne bd w biurze LGD przy ul. Mieczkowskiego 4 (II pitro), od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 ? 16.00.
Jednoczenie informuj, e zgodnie z 5 ust. 1 Regulaminu Rady czonkowie organu decyzyjnego maj obowizek uczestniczenia w posiedzeniu Rady.
W przypadku braku moliwoci wzicia udziau w posiedzeniu, czonek Rady zawiadamia o tym fakcie Biuro LGD na 2 dni przed terminem posiedzenia, lub w szczeglnie uzasadnionych przypadkach do momentu rozpoczcia posiedzenia.

Proponowany porzdek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczcego.
  2. Przyjcie porzdku obrad.
  3. Prezentacja i omwienie zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  4. Wypenienie przez czonkw Rady ?Deklaracji poufnoci i bezstronnoci?.
  5. Gosowanie w sprawie zgodnoci operacji z LSR przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  6. Gosowanie w sprawie oceny operacji wedug lokalnych kryteriw przez wypenienie odpowiedniej karty oceny.
  7. Podjcie stosownej uchway o wybraniu, bd niewybraniu operacji dodofinansowania w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi?.
  8. Sporzdzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR i wybranych do realizacji, bd listy ocenionych operacji niezgodnych z LSR i niewybranych do realizacji.
  9. Wolne gosy, wnioski i zapytania.
  10. Zamknicie posiedzenia.

Z powaaniem

/-/ Micha Rutkowski

Przewodniczcy Rady

LGD ?ZIELONE SIOO?

 

PostHeaderIcon

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, w dniu 7 padziernika br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej odbyo si szkolenie nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?.

W spotkaniu uczestniczyli czonkowie LGD ?ZIELONE SIOO?, rolnicy, przedstawiciele organizacji pozarzdowych i waciciele gospodarstw agroturystycznych z obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO?. Szkolenie prowadzili pracownicy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

Zgromadzeni uczestnicy w interesujcy sposb dowiedzieli si czym jest ekoturystyka i agroturystyka, jak powstaa sie partnerw ?Midzy Bugiem a Narwi?, poznali czonkw tej sieci z obszaru dziaania naszej LGD, ich wsplne cele i zadania. Dowiedzieli si jakie korzyci pyn z przestawienia gospodarstwa tradycyjnego na ekologiczne, czym jest biornorodno w rolnictwie i ekologiczny chw. Uzyskali cenne porady jak oszczdnie gospodarowa energi i wod w przypadku prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.

Atrakcj spotkania bya prezentacja p. Andrzeja Kongiela waciciela Prywatnego Muzeum Etnograficznego w Prostyni, ktry w fascynujcy sposb opowiedzia o walorach ziemi prostyskiej, wiejskich tradycjach, wielowiekowych zwyczajach kulinarnych, obrzdach i kulturze.

Zaproszeni gocie mieli rwnie moliwo skosztowania przetworw owocowych p. Jadwigi Farat z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego z Rososzy w gminie Wsewo, cynamonowych bajgieek pieczonych przez p. Jadwig Kongiel z Muzeum w Prostyni oraz sera z mleka krowiego wyprodukowanego w gospodarstwie ekologicznym p. Mariusza Mierzejewskiego we wsi Winiewo w gminie Ostrw Mazowiecka.

Ponadto zgromadzeni gocie wysuchali prezentacji p. Danuty Jabonka-Grabowskiej ? czonka LGD ?ZIELONE SIOO? i partnera sieci, ktra z entuzjazmem opowiadaa o swojej pasji zwizanej z agroturystyk oraz pocztkami prowadzenia gospodarstwa wiadczcego usugi dla turystw.

Podczas szkolenia uczestnicy zadawali prowadzcym szereg pyta oraz zgaszali rne problemy w trakcie oywionej dyskusji. Ponadto otrzymali materiay szkoleniowe i informacyjne.

 

PostHeaderIcon

W okresie 23 ? 30 wrzenia br. w 10 gminach wchodzcych w skad LGD ?ZIELONE SIOO?, odby si cykl szkole nt. ?Informowania o obszarze objtym Lokaln Strategi Rozwoju, realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dziaalnoci Lokalnej Grupy Dziaania ?ZIELONE SIOO?.

Szkolenia adresowane byy do spoecznoci lokalnej oraz przyszych beneficjentw operacji: ?Mae projekty?, ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?, ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz ?Odnowa i rozwj wsi?.

Celem spotka prowadzonych przez czonkw naszej LGD p. Grzegorza Nadratowskiego oraz p. Michaa Rutkowskiego byo poinformowanie potencjalnych beneficjentw o zasadach i moliwociach ubiegania si o dofinansowanie ze rodkw unijnych ww. operacji. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli si jakie podmioty mog stara si o pomoc w ramach powyszych dziaa, a take jakie warunki naley speni by uzyska wsparcie. Poznali oglne zasady przygotowywania wnioskw oraz rodzaje niezbdnych zacznikw. Istotnym elementem zaj byo zapoznanie zaproszonych goci z form oceny projektw przez organ decyzyjny LGD uprawniony do wycznej oceny zgoszonych wnioskw, ktre bd mogy uzyska wsparcie finansowe w ramach rodkw przyznanych na realizacj strategii.

Mamy nadziej, e przekazane przez nas informacje zaowocuj zoeniem przez mieszkacw obszaru dziaania LGD ?ZIELONE SIOO? kolejnych wnioskw o dofinansowanie projektw
w ramach ww. operacji.

Zarzd LGD ?ZIELONE SIOO? skada podzikowania wszystkim Wjtom i Burmistrzowi Gminy Brok za okazan pomoc organizacyjn i udostpnienie pomieszcze do przeprowadzenia spotka.

 

PostHeaderIcon Zapraszamy na szkolenie

W ramach aktywizacji obszaru objtego Lokaln Strategi Rozwoju LGD ?ZIELONE SIOO?, serdecznie zapraszamy do udziau w szkoleniu nt. ?Wsppraca sieciowa w eko-agrotursytyce i rolnictwie ekologicznym drog do budowania marki lokalnej i regionalnej?, ktre odbdzie si w dniu 7 padziernika br. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej ( na I pitrze) Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

Spotkanie poprowadz wykadowcy Spoecznego Instytutu Ekologicznego w Warszawie.

/-/ Adriana Rukat

Prezes Zarzdu